Zabezpieczenia pirotechniczne

Usługa rozpoznania i zabezpieczenia pirotechnicznego obiektów, budynków, pomieszczeń, urządzeń, spotkań, konferencji, koncertów, wszelkich pojazdów oraz kompleksowego zabezpieczenia pirotechnicznego obiektów lub VIP. 

Usługa wykonywana jest przez zespoły zadaniowe składające się z doświadczonych Policyjnych Pirotechników  lub odpowiednio przeszkolonych Pracowników Ochrony.

Prowadzone czynności z zakresu rozpoznania i zabezpieczenia pirotechnicznego mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia w zakresie zagrożeń bombowych podczas trwania eventu, bez konieczności przerywania imprezy i prewencyjnej ewakuacji osób. Pozwoli to organizatorowi do minimum ograniczyć konieczność „celowego” przerwania wydarzenia.

 

W zakresie
prowadzonych czynności zapewniamy

  • Rozpoznanie pirotechniczne obiektu, czyli przekazanie sprawdzonego obiektu pod nadzór pracownikom ochrony wynajętym do realizacji ochrony fizycznej danego wydarzenia (koncert, konferencja, targi, itp.), sporządzenie protokołu z  przeprowadzonego rozpoznania pirotechnicznego.
  • Instruktaż dla personelu administracyjnego, serwisu sprzątającego, pracowników ochrony realizujących usługę ochrony fizycznej, w zakresie zagrożeń bombowych oraz w zakresie postępowania w sytuacjach zagrożeń terrorystycznych.
  • Bieżący nadzór nad realizacją usługi ochrony fizycznej przez wynajęty personel celowy: pracownicy ochrony (kontrola osób wchodzących, kontrola wnoszonych przedmiotów, bagaży, itp.) oraz dozór monitoringu wizyjnego (pod warunkiem, że znajduje się na obiekcie).
  • Monitorowanie bieżącej sytuacji związanej z występowaniem możliwych zagrożeń ze strony nieznanych przedmiotów, mogących stanowić potencjalne zagrożenie.
  • Ponowne sprawdzenie pirotechniczne kluczowych punktów obiektu w przypadku uzyskania informacji o zagrożeniu bombowym (telefon, przesyłka, e-mail do organizatora lub informacja przekazana przez policję o potencjalnym zagrożeniu). Następnie przekazanie policji kopii protokołu z przeprowadzonego rozpoznania pirotechnicznego, a także reprezentowanie organizatora w kontaktach z policją – z koordynatorem Wydziału do Zwalczania Aktów Terroru Centralnego Biura Śledczego Komendy Głównej Policji – w celu zawiadomienia o braku potrzeby ewakuacji obiektu, lub w sytuacji jej stwierdzenia, iż pomimo zastosowanych działań prewencyjnych na terenie objętym rozpoznaniem pirotechnicznym zaistniała konieczność przeprowadzenia procedury ewakuacji, nawet przed przybyciem jednostek policyjnych,
  • Wsparcie organizatora w celu przeprowadzenia bezpiecznej i sprawnej ewakuacji (tylko i wyłącznie, jeżeli zajdą okoliczności jednoznacznie wymuszające ewakuację i przerwanie realizowanego wydarzenia).
Skontaktuj się z nami