Klauzula informacyjna dla kontrahenta do realizacji umowy z EZT EXPERT Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla osoby wskazanej przez kontrahenta do realizacji umowy z EZT EXPERT Sp. z o.o.

Informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych :

 1. Pracowników i współpracowników Zamawiających z którymi zawarto Umowy,
 2. Pracowników i współpracowników Wykonawców z którymi zawarto Umowy,
 3. Pracowników lub współpracowników Podwykonawców i dalszych Podwykonawców zaangażowanych w realizacje tych Umów,
 4. Osób fizycznych, w tym przedsiębiorców, które są stronami Umów.

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, że :

 

 • administratorem Pani/Pana danych jest EZT EXPERT Sp. z o.o. .z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 7, 41-219 Sosnowiec.
 • w sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email : [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanym
  w punkcie 1.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub

realizacji umowy na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora,

a także na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

 • Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Państwa pracodawcy lub podmiotu, w imieniu którego występujecie lub na rzecz którego działacie w związku z umową lub współpracą biznesową (czynności przed zawarciem umowy).
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji i rozliczenia umów oraz przechowywane przez czas  w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.
 • Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
 • Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
  iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu możliwości zawarcia i realizacji umowy. Odmowa podania danych może uniemożliwi kontakt z Tobą, a tym samym Twój udział
  w czynnościach przed zawarciem lub realizacji umowy.
 • W procesie zawierania i realizacji umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany
  i Pani/Pana dane nie są profilowane.