Monitoring

W Zakładach Usługowych EZT S.A. w Sosnowcu przy ul. Modrzewiowej 7  funkcjonuje system monitoringu wizyjnego. Administratorem danych osobowych są Zakłady Usługowe EZT S.A. 

Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na podstawie art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. i art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy oraz zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt  f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

Nagrania obrazu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt 2.

Dostęp do nagrań obrazu z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.

Nagrania obrazu będą przechowywane przez okres jednego miesiąca po upływie którego będą nadpisywane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

Osoby których dane znajdują się w nagraniach obrazu z monitoringu, mają  prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje im prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Osobom których dane znajdują się w nagraniach obrazu z monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,