Ochrona danych osobowych

 

Administratorem Danych Osobowych są

Zakłady Usługowe EZT S.A.
w Sosnowcu przy ul. Modrzewiowej 7

Inspektor Ochrony Danych
Dariusz Hetman
kontakt listowny na adres siedziby lub e-mail [email protected]


Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/94/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) w związku z :

  • zatrudnianiem
  • odbywaniem stażu
  • świadczeniem usług na podstawie umów cywilno-prawnych
  • realizacją umów wynikających z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej
  • marketingu bezpośredniego własnych usług lub produktów na podstawie danych powszechnie dostępnych

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi realizowane są umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umów oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgodny z obowiązującymi przepisami

Osoby których dane dotyczą mają prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do cofnięcia zgody

Osobom których dane dotyczą mają również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o chronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

Administrator oświadcza, iż zastosował środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – MARKETING

 

Klauzula informacyjna – Zakłady Usługowe „EZT” S.A.

Klauzula informacyjna – „EZT” Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna – EZT Serwis Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna – Agencja Ochrony Osób i Mienia „GARDA”  Sp. z o.o.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

 

Klauzula informacyjna – Zakłady Usługowe „EZT” S.A.

Klauzula informacyjna – „EZT” Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna – EZT Serwis Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna – Agencja Ochrony Osób i Mienia „GARDA”  Sp. z o.o.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DLA OSOBY WSKAZANEJ PRZEZ KONTRAHENTA

 

Klauzula informacyjna – Zakłady Usługowe „EZT” S.A.

Klauzula informacyjna – „EZT” Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna – EZT Serwis Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna – Agencja Ochrony Osób i Mienia „GARDA”  Sp. z o.o.