Klauzula informacyjna – EZT Serwis Sp. z o.o.

1.Administratorem Państwa danych osobowych są EZT Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Modrzewiowej 7.

 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się pod adresem e-mail : [email protected] lub listownie na adres siedziby firmy.

 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez EZT Serwis Sp z o.o. Dane osobowe przetwarzamy do czasu zakończenia działań marketingowych przez Administratora danych albo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych na ten cel – w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi jako pierwsze.

 

4. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi przepis art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) – w związku z przetwarzaniem danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego.

 

5. Państwa dane osobowe nie są ujawniane innym podmiotom.

 

6. W każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie.

 

7. Informujemy że ww. sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie pisemnie na adres Administratora danych, w naszej siedzibie, lub mailowo na adres: [email protected]. Wniesienie sprzeciwu skutkować będzie zaprzestaniem przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego.

 

8. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat.

 

9. Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi automatycznego przetwarzania, w tym profilowania, a także nie są przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych w rozumieniu RODO.

 

10. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego         i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku (RODO) oraz krajową ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.