Aktualności

Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON

W związku z powstałymi wątpliwościami interpretacyjnymi dotyczących możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON organizacja OBOPON reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych w dniu 13.01 2011 r skierowała zapytanie do Biura Pełnomocnika Osób Niepełnosprawnych a w miesiącu grudniu 2010 r także do PFRON.

Ustawodawca określił w przepisach przejściowych (art. 8 ustawy o reh…), że pracodawca, który przed dniem wejścia w życie ustawy nabył prawo do obniżenia wpłat może je wykorzystać na warunkach dotychczasowych, a pracodawca które przed dniem wejścia w życie ustawy dokonał zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat może, na warunkach dotychczasowych, nabyć ulgi z tego tytułu oraz wykorzystać je do obniżenia wpłat.

O ile nie budzi wątpliwości wykładnia przepisu art. 8 ust. 1 ustawy nowelizującej, o tyle poważne kontrowersje budzi treść przepisu art8 ust. 2 tej ustawy, zgodnie z którym dokonanie zakupu uprawniającego do obniżenia wpłat przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej uprawnia nabywcę, po 1 stycznia 2011 r., do wykorzystania nabytych ulg w celu obniżenia obowiązkowych wpłat na PFRON.

OBOPON prosi o pilne zajęcie stanowiska w przedmiocie interpretacji przepisu art. 8 ust. 2 ustawy w kontekście celu wprowadzenia przedmiotowego unormowania, którym powinna być ochrona interesów w toku, a w szczególności interpretację użytego tym przepisie pojęcia „dokonanie zakupu”