Aktualności

II. Ogłoszenie dla osób zatrudnionych w Zakładach Usługowych EZT S.A. o wyborze przedstawicieli w zw. z wprowadzeniem Pracowniczych Planów Kapitałowych

Informujemy o zakończeniu procedury wyłaniania kandydatów na przedstawicieli osób zatrudnionych w Zakładach Usługowych EZT S.A. Kolejnym krokiem jest głosowanie.

Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania, zgodnie z Regulaminem wyborów przedstawicieli osób zatrudnionych:
1. Sadowska Agnieszka;
2. Pańczyk Tomasz;
3. Jerbi Bożena;
4. Kurnyta- Grelowska Marzena;
5. Jaroniewska Agnieszka;
6. Stefańska Agnieszka;
7. Krasnodębska Julia;
8. Zienowicz Anna.

Obecnie przechodzimy do głosowania. Osoby uprawnione* wybierają reprezentantów załogi spośród wyłonionej listy kandydatów, która znajduje się  powyżej. Głosy można oddawać od dnia 01.09.2019r. do 10.09.2019r.

Każdej osobie zatrudnionej przysługuje jeden głos. Głos oddaje się w Sekretariacie Zakładów Usługowych „EZT” S.A., w formie papierowej karty ze wskazaniem imienia i nazwiska kandydata, za którym głos jest oddawany i podpisu głosującego, bądź w formie poczty elektronicznej przesłanej ze skrzynki pocztowej osoby zatrudnionej do [email protected]. W treści maila wskazuje się imię i nazwisko kandydata za którym głos jest oddawany.

Za głos nieważny uznaje się głos oddany w inny sposób niż określono powyżej bądź głos oddany po terminie.

*Osobami uprawnionymi są osoby zatrudnione w spółce Zakłady Usługowe EZT S.A. (pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, osoby fizyczne wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia, albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dot. zlecenia, członkowie rad nadzorczych).

Informacje dotyczące głosowania ws. innych spółek zostały przesłane drogą elektroniczną.