Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny – AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA EZT EXPERT Sp. zoo.

1. W Agencji Ochrony Osób i Mienia EZT EXPERT Sp. zoo. w Sosnowcu przy ul. Modrzewiowej 7  funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.

 

2. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na podstawie art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. i art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy oraz zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt  f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

 

3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem ciągi komunikacyjne w budynku A oraz teren zewnętrzny i parking przy budynku A i B w Sosnowcu przy ul. Modrzewiowej 7 i polega na zapisie obrazu na dysku twardym rejestratora. Kamery nie rejestrują dźwięku.

 

4. Nagrania obrazu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt 2.

 

5. Dostęp do nagrań obrazu z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.

 

6. Nagrania obrazu będą przechowywane przez okres jednego miesiąca po upływie którego będą nadpisywane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 

7. Pracownik, którego dane znajdują się w nagraniach obrazu z monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje mu prawo do prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

8. Pracownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.