KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY – EZT EXPERT Sp. zoo.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

MONITORING WIZYJNY

 

 

  1. W EZT EXPERTS Sp. z o.o. w Sosnowcu przy ul. Modrzewiowej 7 funkcjonuje system monitoringu wizyjnego.

 

  1. Monitoring wizyjny prowadzony jest w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia na podstawie art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. i art. 222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks Pracy oraz zgodnie z art. 5 i art. 6 ust. 1 pkt f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych                       i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1).

 

  1. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem ciągi komunikacyjne w budynku A oraz teren zewnętrzny i parking przy budynku A i B oraz teren zaplecza budynku B w Sosnowcu przy ul. Modrzewiowej 7 i polega na zapisie obrazu na dysku twardym rejestratora. Kamery nie rejestrują dźwięku.
  2. Nagrania obrazu będą wykorzystane wyłącznie w celu określonym w pkt 2.
  3. Dostęp do nagrań obrazu z monitoringu mają jedynie osoby, które są upoważnione do przetwarzania zawartych tam danych.
  4. Nagrania obrazu będą przechowywane przez okres jednego miesiąca po upływie którego będą nadpisywane w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.

 

  1. Osoba której dane znajdują się w nagraniach obrazu z monitoringu, ma prawo dostępu do tych danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przysługuje jej prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 

  1. Osoba której dane znajdują się w nagraniach obrazu z monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna,że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.,