Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych dla osoby wskazanej przez kontrahenta do realizacji umowy z Agencją Ochrony Osób i Mienia EZT EXPERT Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 14 ust. 1-2 ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (RODO) informuję, że:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agencja Ochrony Osób i Mienia EZT EXPERT Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Modrzewiowej 7, 41-219 Sosnowiec.

 

2) W sprawie ochrony swoich danych osobowych możecie Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  pod adresem email: [email protected] lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazanym w punkcie 1.

 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

zawarcia umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. lub realizacji umowy na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, a także na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO– uzasadnione interesy Administratora, w szczególności dochodzenie roszczeń.

 

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz upoważnionym pracownikom Administratora.

 

5) Pani/Pana dane osobowe pozyskano od Państwa pracodawcy lub podmiotu, w imieniu którego występujecie lub na rzecz którego działacie w związku z umową lub współpracą biznesową (czynności przed zawarciem umowy).

 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim.

 

7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.

 

8) Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 

9) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

 

10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwi kontakt z Tobą, a tym samym Twój udział w czynnościach przed zawarciem lub realizacji umowy.

 

11) W procesie zawierania i realizacji umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana dane nie są profilowane.