Aktualności

Polska Izba Gospodarcza Czystości – Walne Zgromadzenie

W dniu 1 marca  odbyło się Walne Zgromadzenie członków Związku Pracodawców Branżowych PSC. Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2011 i udzieliło absolutorium Zarządowi Związku. W oparciu o rekomendację Zarządu uchwalono przyjęcie Kodeksu oraz zatwierdzono program prac na rok. Naszym przedstawicielem był Wiceprezes Zarządu – Pan Witold Rosa.